Veľká hra so Sisoftom

how to structure an essay for english literature a level https://www.paperhelp.nyc how to write cover letter administrative assistant
how to write essay quickly freeessaywriter.org how to write a summary year 3

Spotrebiteľska súťaž „Veľká hra so Sisoftom“ – pravidlá hry

Článok 1

 • Spotrebiteľská súťaž „Veľká hra so Sisoftom“ je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou Sisoft Computer, Slovenska 50/21, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO DIČ 1020026139, IC DPH SK1020026139,
 • Účastníci spotrebiteľskej hry sa zaväzujú rešpektovať zverejnené pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Veľká hra so Sisoftom“ na sisoft.sk

 

Článok 2

 • Súťaž prebieha v termíne od 01.01.2015 do 31.12.2015 na území Slovenskej republiky
 • Spotrebiteľskej súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len klient)
 • Zamestnanci spoločnosti Sisoft Computer sa súťaže zúčastniť nemôžu
 • Klient sa môže do súťaže v čase jej trvania zapojiť aj opakovane
 • Klient môže požiadať o nezáväzný návrh riešenia jeho potrieb vzťahujúci sa na ktorúkoľvek zo služieb spoločnosti Sisoft Computer (napr. na novú náplň do tlačiarne, na nový notebook, na servis počítača, na vytvorenie webstránky a podobne)
 • Účasť klienta v súťaži nie je podmienená akceptáciou nezáväzného návrhu riešenia, ktorý mu spoločnosť Sisoft Computer poslala (hrajú teda aj tí klienti, ktorý sa rozhodli pre iné riešenie, ako navrhla spoločnosť Sisoft Computer)
 • Spoločnosť Sisoft Computer nie je zodpovedná za nesprávne zadané údaje zo strany klienta (emailové adresy), ktoré by mali za následok, že o výhre nebude klient informovaný, alebo mu výhra nebude odovzdaná, alebo doručená
 • V takýchto prípadoch výhry prepadávajú v prospech spoločnosti Sisoft Computer
 • V prípade sporu o platnosť nároku na výhru v spotrebiteľskej súťaži, alebo akýchkoľvek iných sporov súvisiacich so spotrebiteľskou súťažou, je rozhodnutie spoločnosti Sisoft Computer rozhodnutím rozhodujúcim a konečným

 

Článok 3

 

 • V spotrebiteľskej súťaži „Veľká hra so Sisoftom“ hrajú klienti každý kalendárny mesiac o mesačné výhry a v decembri naviac aj o hlavnú výhru
 • Do žrebovania o mesačné výhry postupuje každý email s nezáväzným návrhom riešenia potrieb klienta, ktorý mu bol zaslaný na jeho emailovú adresu v danom kalendárnom mesiaci na základe jeho telefonickej, alebo emailovej požiadavky
 • Ak bolo v danom kalendárnom mesiaci zaslaných klientovi viac emailov s návrhmi nezáväzného riešenia jeho potrieb, do mesačného žrebovania postupuje jeho emailová adresa iba raz
 • Do žrebovania o hlavnú výhru postupujú všetky emailové adresy klientov, ktoré boli v žrebovaní o mesačné výhry
 • Ak bol klient v žrebovaní o mesačnú výhru opakovane vo viacerých kalendárnych mesiacoch, do žrebovania o hlavnú výhru postupujú opakovane všetky jeho mailové adresy z daných mesačných žrebovaní, čím sa jeho šanca na výhru zvyšuje (napríklad klient bol v troch kalendárnych mesiacoch v čase trvania súťaže v mesačnom žrebovaní, tak jeho tri emailové adresy z týchto kalendárnych mesiacov postupujú do žrebovania o hlavnú výhru)
 • Žrebovanie o mesačné výhry za príslušný kalendárny mesiac sa uskutoční po jeho skončení najneskôr do 14 dní v nasledujúcom kalendárnom mesiaci
 • Žrebovanie o hlavnú výhru sa uskutoční po skončení kalendárneho roka najneskôr do 14. januára nasledujúceho roka
 • O výhre v spotrebiteľskej súťaži (mesačnej, hlavnej), budú klienti – výhercovia informovaní mailom najneskôr do 7 dní odo dňa žrebovania
 • Výhry budú výhercom odovzdané do 14 dní odo dňa ich informovania o výhre osobne v predajni Sisoft Computer na Letnej 51 v Spišskej Novej Vsi, alebo po dohode s nimi im budú zaslané prostredníctvom pošty, alebo zásielkovej služby

 

Článok 4

 

 • Mesačné výhry

 

 

 • Hlavná výhra

 

 

Článok 5

 

 • Žrebovanie o všetky výhry prebehne náhodným žrebovaním emailových adries klientov, ktorý postúpili do žrebovania, za prítomnosti a dohľadu odbornej komisie zloženej zo zástupcov spoločnosti Sisoft Computer
 • Na výhry zo spotrebiteľskej súťaže nie je právny nárok a nie je možné vymáhať ich súdnou cestou, ani si nárokovať výhru v alternatívnej podobe
 • Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke sisoft.sk
 • Výhry nie sú predmetom dane z príjmu
 • Klient poskytuje svoju emailovú adresu, prípadne aj telefónne číslo, dobrovoľne spoločnosti Sisofrt Computer na účely spotrebiteľskej súťaže a súhlasí, aby mu táto spoločnosť posielala svoje reklamné ponuky. Klient môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • Spoločnosť Sisoft Computer nie je výrobcom výhier, preto si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami iného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 2.1.2015